Polityka prywatności

Poniższe informacje przekazujemy Panu/Pani w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

  • PHU CORA Adam Sikora z siedzibą w Bytomiu, 41-914 przy ul. Ignatza Hakuby 18;

Administrator ustanowił punkt kontaktowy, pod którym można się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

– e-mail: rodo@cora.pl

– numer telefonu: 032-388-80 00

– adres do korespondencji: przy ul. Ignatza Hakuby 18 41-914 Bytom


2.  CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA


W ramach prowadzenia niniejszego serwisu PHU CORA Adam Sikora przetwarza Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji poszczególnych działań, w następujących celach:


OBSŁUGA PRZESYŁANYCH WIADOMOŚCI I ZAPYTAŃ


Przesłanie wiadomości i zapytań do Administratora np. bezpośrednio na adres e-mail lub poprzez formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:

–  w celu obsługi nadesłanej wiadomości oraz udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie,

– podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO – prawnie usprawiedliwiony interes administratora, jakim jest odpowiedź na zapytania klientów/ kontrahentów, utrzymanie kontaktu przed zawarciem współpracy,

– podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych uniemożliwi obsługę Pana/Pani zapytania oraz udzielenie odpowiedzi przez Administratora na przesłaną wiadomość.MARKETING WŁASNYCH PRODUKTÓW I USŁUG


Marketing bezpośredni i promocja własnych produktów Administratora wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych:

– w celu przesyłania do Pana/Pani wiadomości zawierających informacje o aktualnych promocjach, wydarzeniach i nowościach,

– podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 pkt. 1 lit. a) – czyli Pana/Pani dobrowolna zgoda, która może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

– podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednak jest warunkiem otrzymywania materiałów promocyjnych i informacji handlowych drogą elektroniczną.


DLA KLIENTÓW


W przypadku zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy wymagane jest podanie przez Pana/Panią danych osobowych:

– w celu przygotowania oferty, realizacji złożonego zamówienia, wysyłki towaru, wystawienia faktury, obsługi reklamacji i działań serwisowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

– podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest:

art. 6 pkt. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej umowy o świadczenie usługi,

art. 6 pkt. 1 lit. c) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (np. wystawienia faktury, rozpatrzenia reklamacji),

art. 6 pkt. 1 lit. f) – prawnie usprawiedliwiony interes Administratora, który polega na ochronie jego praw w momencie dochodzenia ewentualnych roszczeń.

– podanie danych osobowych jest warunkiem przyjęcia Pana/Pani zamówienia, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości jego realizacji.
3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Długość tego okresu zależy od rodzaju usługi oraz celu przetwarzania:

a) dane osobowe zebrane w celu obsługi wiadomości i zapytań będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym zapytaniem i zamknięcia zgłoszenia,

b) dane osobowe zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora będą przetwarzane przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz:

– do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy (maksymalnie 5 lat po wykonaniu usługi – zgodnie z przyznanym okresem gwarancji)

– do czasu wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego związanego z prawem podatkowym oraz na potrzeby rachunkowości (maksymalnie 6 lat od momentu wystawienia faktury).

c) dane osobowe zebrane na podstawie Pana/Pani dobrowolnej zgody do celów marketingowych – do czasu cofnięcia tej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili wycofana, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.4. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW


W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

a) prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a przede wszystkim o celach i podstawach prawnych tego przetwarzania, zakresie danych, podmiotach, którym dane są przekazywane oraz okresach przetwarzania,

b) prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Pana/Pani dane są przetwarzane, informacji o tym przetwarzaniu oraz kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

c) prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia / uzupełnienia danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne,

d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizacji żadnego z celów przetwarzania,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania,

f) prawo do przenoszenia danych, czyli możliwość uzyskania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które zostały dostarczone w związku z realizacją umowy lub na podstawie zgody, w formie elektronicznej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Możliwe jest także przesłanie tych danych bezpośrednio do innego podmiotu wskazanego przez Pana/Panią, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości.

g) prawo do sprzeciwu, co oznacza, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a sprzeciw ten zostanie rozpatrzony przez Administratora.

W przypadku wystąpienia przez Pana/Panią z żądaniem związanym z realizacją powyższych uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania niniejszego żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Ponadto ma Pan/Pani  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w momencie uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.5. ODBIORCY DANYCH


Pana/Pani dane osobowe Administrator może przekazywać do podmiotów lub organów zewnętrznych, a w szczególności:

a) podmiotom, które są upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

b) podmiotom przetwarzającym, które wykonują określone usługi w imieniu Administratora i na jego wyraźne polecenie (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi marketingowe, operatorzy płatności, kurierzy, podmioty zajmujące się windykacją roszczeń oraz inni dostawcy zaopatrujący Administratora, Cora Lighting Design Sp. z o.o., umożliwiający realizację usług w ramach zawartej z Panem/Panią umowy),

c) innym niezależnym odbiorcom, partnerom handlowym oraz innym upoważnionym przez Pana/Panią odbiorcom.